အခမ္းအနားမွဴဴ း

အခမ္းအနာမွဴးးအတြက္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကိုပါလုိအပ္တယ္ဆိုရင္ အစီအစဥ္ေႀကျငာသူအျဖစ္လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။


အခမ္းအနား အစီအစဥ္၊ အခ်ိန္ဇယား၊ ပဲြအတြက္ ေလ႕က်င္႔ျပင္ဆင္ျခင္းေတြကို လုပ္ကိုင္ပါတယ္။

ကုန္က်စရိတ္နဲ႕ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွဳေတြအတြက္ကေတာ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းညွိႏွိဳင္းႏိုင္ပါတယ္။

ဆက္သြယ္ရမယ္႔ e-mailနဲ႕ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ရန္စာမ်က္ႏွာမွာေဖၚျပထားပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。