စကားျပန္

ျမန္မာဘာသာမွ ဂ်ပန္ဘာသာသို႕လည္းေကာင္း၊ ဂ်ပန္ဘာသာမွျမန္မာဘာသာသို႕လည္းေကာင္း စကားျပန္လုပ္ငန္းကိုလုပ္ကုိင္ေပးပါတယ္။
အထူးသျဖင္႔
 စီးပါြးေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာေတြ႕ဆံုညိွႏိွဳင္းမွဳမ်ား
သင္တန္းပို႕ခ်ျခင္းမ်ား
တယ္လီဖုန္းႏွင္႔ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ား
အင္တာဗ်ဴးမ်ား
ကိုေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိပါတယ္။ 

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。