ဆက္သြယ္ရန္

Myanmar Good Knowledge Co., Ltd

ျမန္မာေကာင္းသုတ ကုမၸဏီလီမီတက္

No. 16(A-2), Hlaing Bu Tar Yon Street,

Hlaing Township, Yangon, Myanmar

電話:0095 9 7950 25648

e-mail:info.mmgk@gmail.com

ဂ်ပန္ဘာသာစကားႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။


0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。