ဘာသာျပန္

ျမန္မာဘာသာမွ ဂ်ပန္ဘာသာသို႕လည္းေကာင္း၊ ဂ်ပန္ဘာသာမွျမန္မာဘာသာသို႕လည္းေကာင္း ဘာသာျပန္ဆိုေပးပါတယ္။

ယေန႕အထိဆက္စပ္ခဲ႕တဲ႔ နယ္ပယ္မ်ားကေတာ႔ ေအာက္ေဖၚျပပါအတိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

အေထြေထြစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား
ေပးစာ/ျပန္စာမ်ား
နယ္ပယ္စံုစီးပါြးေရးလုပ္ငန္းအေႀကာင္းအရာမ်ား
သင္တန္းသံုးအေထာက္အကူျပဳစာရြက္မ်ား
သင္တန္းသံုးပါ၀ါပိြဳင္႔မ်ား

ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ား
ေအာင္လက္မွတ္မ်ား
အမွတ္စာရင္းမ်ား
ဘဏ္ႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔စာရြက္စာတမ္းမ်ား
အစိုးရျပန္တမ္းမ်ား
အစည္းအေ၀းသံုးအေႀကာင္းအရာမ်ား
စာရင္းဇယားမ်ား

က်သင္႔ေငြ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳ အခ်ိန္ကာလ မ်ားကို ဆက္သြယ္ရန္စာမ်က္ႏွာတြင္ေဖၚျပထားသည္႔ အတုိင္း ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းႏိုင္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。